« wróć do strony głównej

Regulamin świadczenia serwisów multimedialnych prezentowanych przez RMS Sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady i warunki korzystania z płatnych serwisów multimedialnych, przeznaczonych na telefony komórkowe, prezentowanych przez RMS Sp. z o.o. z siedzibą: w Lublinie (20-807 Lublin), przy ulicy Czeremchowej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000344718, o numerze NIP: 712-319-10-01, (dalej "RMS").
 2. Adres do korespondencji: RMS Sp. z o.o., 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 24/1.
 3. Użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach mogą korzystać z usług dostępnych w ramach następujących serwisów multimedialnych utrzymywanych przez RMS (zwanych dalej "Serwisami"/"Serwisem"): sklep.rms.net.pl oraz serwis-gadzety.pl.
 4. Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronach internetowych Serwisów.
 5. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisów i dostępnych w ich ramach Usług.
 6. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
  GSM (Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
  SMS (Short Message System) - krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków;
  SMS MT (Short Messaging Service Mobile Terminated) - wiadomość SMS, wysyłana do użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru serwisu, z którego wysyłane są SMS MT;
  TAPETA – element graficzny przeznaczony do wykorzystania w telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach multimedialnych;
  DZWONEK – oznacza fragment utworu muzycznego opracowany w formacie polifonicznym lub tzw. master ton (true tone, mp3) przeznaczony do wykorzystania i odtwarzania w aparatach telefonii komórkowej oraz innych urządzeniach multimedialnych odtwarzających możliwość ich odtwarzania;
  GRA – oznacza grę, w którą można grać na wyświetlaczu telefonu komórkowego obsługującą odpowiednią technologię umożliwiającą jej uruchomienie;
  GRA Z DODATKOWYMI FUNKCJAMI – oznacza Grę, w której po uruchomieniu dostępne są odpłatnie dodatkowe, nieobowiązkowe funkcje, z których użytkownik może dobrowolnie skorzystać. ; Użytkownicy chcąc skorzystać z funkcji dodatkowych powinni postępować zgodnie z opisem danej funkcji zamieszczony w Serwisie, materiałach promocyjnych lub wewnątrz Gry;
  USŁUGA – czynność polegających na pobieraniu i instalowaniu w telefonach komórkowych obiektów multimedialnych (tapet, dzwonków, gier i inne aplikacje) oferowanych w Serwisach: sklep.rms.net.pl oraz serwis-gadzety.pl;
  ELEMENT lub ELEMENT MULTIMEDIALNY lub OBIEKT MULTIMEDIALNY – treści o charakterze multimedialno-rozrywkowym udostępniane w ramach świadczenia Usług (m.in. tapety, dzwonki, gry lub inne aplikacje)
  WAP (Wireless Application Protocol) - protokół komunikacji bezprzewodowej stanowiący między narodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych przez telefony komórkowe oraz inne urządzenia cyfrowe;
II. NABYWANIE ELEMENTÓW MULTIMEDIALNYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
 1. Serwisy promowane są za pośrednictwem SMS, stron internetowych, wiadomości e-mail.
 2. Aby aktywować Usługę należy wysłać na wskazany numer specjalny wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie serwisu (opłata za SMS aktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM).
 3. Usługa może zostać aktywowana w jeden z wymienionych sposobów:
  • Po wysłaniu przez Użytkownika SMS-a o treści: TAK lub START TAK pod numer 60220 lub o treści TAK lub START TAK pod numer 60255 u abonentów oraz Użytkowników w systemie pre-paid u Operatorów Orange, T-Mobile, Plus i Play.
  • Użytkownicy sieci Orange, T-Mobile i Play mogą aktywować usługę na stronie www poprzez wpisanie numeru telefonu i we wskazanym polu pięciocyfrowego numeru PIN otrzymanego SMSem.
 4. Opłata za korzystanie z serwisu wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł z VAT) za każdy SMS przychodzący w ramach zamówionej usługi.
 5. Użytkownik płaci tylko za SMS doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.
 6. Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do Użytkownika od poniedziałku do soboty. Pierwszy SMS w ramach zamówionej usługi przychodzi zaraz po aktywacji.
 7. Żadna informacja zamieszczona na stronach www lub wap Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 8. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu.
 9. W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP TAK na numer Premium SMS MT 60255 lub SMS o treści STOP TAK na numer Premium SMS MT 60220 (Opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM).
 10. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz, w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
 11. Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.
 12. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.
 13. Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
 14. Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie otrzymanych wiadomości jest zabronione.
 15. W okresie od dnia 1 października 2012 roku do dnia 17 sierpnia 2014 roku włącznie Usługi oferowane w Serwisach RMS objęte będą dodatkową promocją w postaci Loterii Promocyjnej. Oznacza to, że każdy Użytkownik, który zamówi Serwis w ww. okresie oprócz dostępu do Serwisu weźmie udział w losowaniach nagród pieniężnych zgodnie z regulaminem Loterii dostępnym na stronie internetowej www.twoje-pieniadze.com.pl. Po zakończeniu ww. okresu Użytkownicy będą otrzymywać nadal zamówione Usługi, nie będą one jednak objęte dodatkową promocją w postaci Loterii Promocyjnej.
 16. RMS może - w każdym momencie trwania Usługi - objąć jej Użytkowników dodatkową promocją w postaci Loterii Promocyjnej. O każdorazowym takim fakcie RMS będzie informował Użytkowników Serwisów na stronie internetowej oraz stosownym aneksem do niniejszego Regulaminu, jak również może poinformować w wiadomościach SMS.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. RMS oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.
 2. RMS nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług dedykowanych dla osób pełnoletnich przez użytkowników, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenie o pełnoletności.
 3. Niezależnie od powyższych ustaleń RMS ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
 4. RMS zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, RMS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.
 6. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego umożliwiający korzystanie z Usług przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.
 7. Usługi realizowane są zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk co oznacza, że dla obsługi zamówień Elementów i Usług od 18 lat wydzielone są dedykowane numery.
IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje dotyczące opłat za Usługi mogą być składane bezpośrednio do Operatora GSM właściwego dla osoby składającej reklamację. Reklamacja bezpośrednia do Operatora GSM powinna zostać złożona w trybie określonym przez tego Operatora.
 2. Użytkownik ma prawo składać do RMS reklamacje dotyczące Usług, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczonych Usług lub wykrytymi wadami.
 3. Reklamacje, o którym mowa w punkcie 2 powyżej można składać telefonicznie na numer 22 8420566, w dni robocze, w godz. 10:00-16:00 lub przesyłać na adres e-mail: biuro@rms.net.pl
 4. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów rekomendowane jest aby reklamacja zawierała: dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Usługi, numer telefonu, rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy, model telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego, na który Usługa była dostarczona, opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W związku z funkcjonowaniem Serwisów RMS będzie utrzymywać w swoich bazach danych jedynie numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisów.
 2. W przypadku, jeśli w ramach danej Usługi oferowane są jakiekolwiek Elementy, których treść ma charakter erotyczny, użytkownik ma prawo dokonać zamówienia takiego Elementu pod warunkiem, iż jest pełnoletni oraz wyraża zgodę na otrzymywanie treści o charakterze erotycznym. Jeśli Użytkownik zamawia Elementy o charakterze erotycznym dla innej osoby (o ile taką funkcjonalność przewiduje dany Serwis), Użytkownik zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania takiej osoby i upewnienia się, że osoba, która ma otrzymać taki Element, również jest pełnoletnia i wyraża zgodę na otrzymywanie treści o charakterze erotycznym. Użytkownik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w powyższym zakresie, w tym za wszelkie ewentualne roszczenia osoby, na rzecz której zamówił Element Multimedialny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 4. RMS zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie sklep.rms.net.pl oraz serwis-gadzety.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. Zmiany nie będą ograniczały uprawnień użytkowników zarejestrowanych w Serwisie przed ich wprowadzeniem.


Aneks nr 1 do Regulamin świadczenia serwisów multimedialnych prezentowanych przez RMS Sp. z o.o.

RMS Sp. z o.o. z siedzibą: w Lublinie (20-807 Lublin), przy ulicy Czeremchowej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000344718, o numerze NIP: 712-319-10-01, (dalej "RMS") , podjął następujące decyzje aktywowania dodatkowej usługi promocyjnej w serwisie, dalej zwana „Promocją”.
Warunki Promocji:
Promocja trwa w okresie od 12 grudnia 2013 roku do dnia 15 czerwca 2014 roku.
Promocja polega na udostępnieniu Użytkownikom 6-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Serwisu. Po tym okresie Użytkownik przechodzi w opcję płatną, a Opłata będzie zgodna z Opłatą za korzystanie z Serwisu i wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł z VAT) za każdy SMS przychodzący w ramach zamówionej usługi.
Promocja może zostać aktywowana przez Użytkownika poprzez wysłanie przez Użytkownika SMS-a o treści: FREE lub START FREE pod numer 60220 u abonentów oraz Użytkowników w systemie pre-paid u Operatorów Orange, T-Mobile, Plus i Play.
W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP FREE na numer Premium SMS MT 60220 (Opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM).

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
Aneks wchodzi w życie z dniem 12.12.2013 roku.
« wróć do strony głównej