« wróć do strony głównej

Regulamin Loterii Promocyjnej
"TWOJE PIENIĄDZE"


§ 1 Nazwa loterii promocyjnej.
Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: „Twoje pieniądze” (zwanej dalej "Loterią").
§ 2 Podmiot urządzający loterię.
Organizatorem Loterii jest RMS Sp. z o.o., z siedzibą: 20-807 Lublin, ulica Czeremchowa 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000344718, o numerze NIP: 712-319-10-01, (zwana dalej Organizatorem).
§ 3 Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej.
§ 4 Zasady prowadzenia Loterii.
 1. Uczestnikami Loterii (zwanym dalej "Uczestnikiem"), mogą być, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 2 Regulaminu wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczem karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub, które zostały upoważnione przez posiadacza karty SIM do wzięcia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu. Laureatami w loterii mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Loterii, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo i odbiór nagrody w Loterii.
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie Organizatora.
 3. Uczestnicy mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na udział takiego Uczestnika w Loterii.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród Laureatom nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie nagród. Dane po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Loterii i wydania nagród zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator – RMS Sp. z o.o.
 5. Informacje i materiały dotyczące Loterii będą publikowane na stronie internetowej: www.twoje-pieniadze.com.pl oraz w komunikacji SMS, w okresie od 1 października 2012 do 17 sierpnia 2014 roku. W materiałach dotyczących Loterii będą zawarte informacje kto jest organizatorem Loterii i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii.
 6. Loteria ma na celu promowanie i zwiększenie sprzedaży obiektów multimedialnych na telefon komórkowy stanowiących własność Organizatora. Sprzedażą promocyjną objęte są obiekty multimedialne na telefon komórkowy, tj. tapety, dzwonki, wygaszacze ekranu, dostępne na stronie internetowej: wap.serwis-gadzety.pl, zwane dalej „Usługami Promocyjnymi”.
 7. Jedynym warunkiem przystąpienia do Loterii, a tym samym uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody, jest nabycie w okresie od 1 października 2012 roku do 17 sierpnia 2014 roku, Usługi Promocyjnej uprawniającej do nieodpłatnego udziału w Loterii.
 8. Osoba, która nabyła Usługę Promocyjną, staje się Uczestnikiem Loterii. Przystąpienie do Loterii oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje. Udział w loterii jest dobrowolny.
 9. Udział w Loterii jest nieodpłatny. Uczestnik ponosi wyłącznie koszt nabycia Usługi Promocyjnej.
 10. Sprzedaż Usług Promocyjnych, uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, rozpocznie się 1 października 2012 i zakończy 17 sierpnia 2014 roku. Zakupu Usług Promocyjnych dokonuje się w formie subskrypcji.
 11. Zakup Usług Promocyjnych objętych Loterią przed i po wskazanym powyżej terminie nie uprawnia do udziału w Loterii.
 12. Nabycie Usługi Promocyjnej stanowi jednocześnie zgłoszenie udziału w Loterii, (w dalszej części Regulaminu zwane „Zgłoszeniem”). W odpowiedzi na dokonane Zgłoszenie Uczestnik niezwłocznie otrzyma od Organizatora nieodpłatną wiadomość SMS zawierającą potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informację o uruchomieniu subskrypcji Usług Promocyjnych, koszcie związanym z uruchomieniem subskrypcji i o sposobie rezygnacji z subskrypcji.
 13. Zgłoszenia można dokonać, bądź poprzez przesłanie wiadomości SMS na jeden z numerów telefonów wskazanych na stronie internetowej: www.twoje-pieniadze.com.pl i innych materiałach reklamowych, bądź poprzez Internet.
 14. Zgłoszenia poprzez SMS dokonuje się przesyłając wiadomość SMS na numer telefonu wskazany w materiałach informacyjnych dotyczących Loterii o treści wskazanej przez Organizatora w tych materiałach, np. START XXX. W wyniku Zgłoszenia dokonanego poprzez przesłanie wiadomości SMS, Uczestnik uruchamia subskrypcję polegającą na uzyskaniu jednodniowego dostępu do strony internetowej: wap.serwis-gadzety.pl, z której może pobierać Usługi Promocyjne, z zastrzeżeniem, iż uruchomienie subskrypcji poprzez Zgłoszenie dokonane w sobotę umożliwia dostęp do strony internetowej: wap.serwis-gadzety.pl, z której może pobierać Usługi Promocyjne również w niedzielę.
 15. W wyniku Zgłoszenia dokonanego w opisany powyżej sposób i uruchomienia subskrypcji Uczestnik otrzymuje od Organizatora 1 (jedną) wiadomość SMS dziennie, w dniach od poniedziałku do soboty, zawierającą w swojej treści kod dostępu do Usług Promocyjnych. Kod dostępu stanowi alfanumeryczny ciąg znaków umożliwiający, po jego wpisaniu na wyżej wymienionej stronie internetowej, pobranie Usług Promocyjnych, o których mowa w § 4 pkt 6 Regulaminu.
 16. Zgłoszenie w celu nabycia subskrypcji Usług Promocyjnych może być dokonane na bezpłatny numer telefonu lub na płatny numer telefonu zgodnie z decyzją Organizatora i informacją podaną w materiałach promocyjnych. Koszt wiadomości SMS przesyłanej na płatny numer telefonu wskazany przez Organizatora jest naliczany według taryfy abonenta, stosowanej przez operatora, w którego sieci posiada telefon dany Uczestnik.
 17. Zgłoszenie poprzez Internet, na stronie internetowej: www.twoje-pieniadze.com.pl dokonywane jest po wejściu na stronę - przez kliknięcie w banner reklamowy stanowiący link do strony www.twoje-pieniadze.com.pl. Uczestnik, po wejściu na stronę internetową www.twoje-pieniadze.com.pl, powinien podać swój numer telefonu w formularzu na stronie, w wyniku czego na podany przez Uczestnika numer telefonu komórkowego wysłany zostanie specjalny numer PIN, który należy wpisać w formularzu na stronie internetowej. Wpisanie specjalnego numeru PIN do formularza na stronie internetowej jest równoznaczne z wysłaniem wiadomości SMS i oznacza zapisanie się do subskrypcji. W przypadku udostępnienia przez Organizatora takiej funkcjonalności, Zgłoszenie poprzez Internet może być dokonane za pomocą telefonu komórkowego. W tym celu Uczestnik przeglądając stronę internetową: www.twoje-pieniadze.com.pl, przez telefon komórkowy z rozpoznanym przez operatora GSM numerem telefonu Uczestnika, powinien kliknąć w podany na stronie link, co jest równoznaczne z wysłaniem nieodpłatnej wiadomości SMS i oznacza zapisanie się do subskrypcji. W wyniku Zgłoszenia dokonanego poprzez Internet, Uczestnik uruchamia subskrypcję polegającą na uzyskaniu jednodniowego dostępu do strony internetowej: wap.serwis-gadzety.pl, z której może pobierać Usługi Promocyjne, z zastrzeżeniem, iż uruchomienie subskrypcji poprzez Zgłoszenie dokonane w sobotę umożliwia dostęp do strony internetowej: wap.serwis-gadzety.pl, z której może pobierać Usługi Promocyjne również w niedzielę.
 18. W wyniku Zgłoszenia dokonanego w opisany powyżej sposób i uruchomienia subskrypcji Uczestnik otrzymuje od Organizatora 1 (jedną) wiadomość SMS dziennie, w dniach od poniedziałku do soboty, zawierającą w swojej treści kod dostępu do Usług Promocyjnych. Kod dostępu stanowi alfanumeryczny ciąg znaków umożliwiający, po jego wpisaniu na wyżej wymienionej stronie internetowej, pobranie Usług Promocyjnych, o których mowa w § 4 pkt 6 Regulaminu.
 19. Koszt nabycia Usługi Promocyjnej, a tym samym koszt całkowity wiadomości SMS otrzymywanej od Organizatora w celu nabycia Usługi Promocyjnej wynosi 2,00 zł. + VAT (2,46 zł. brutto).
 20. W przypadku dokonania Zgłoszenia poprzez SMS, w sposób opisany w § 4 pkt 14 Regulaminu, do Zgłoszenia zostają losowo przypisane następujące nagrody pieniężne:
  • w okresie, od dnia 1 października 2012 r. – do dnia 31 marca 2013 r. nagroda pieniężna w kwocie od 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) do 29.999,99 zł (słownie: dwudziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych, 99/100) brutto, o którą może ubiegać się dany Uczestnik.
  • w okresie, od dnia 1 kwietnia 2013 r. – do dnia 30 czerwca 2013 r. nagroda pieniężna w kwocie od 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) do 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto, o którą może ubiegać się dany Uczestnik.
  • w okresie, od dnia 1 lipca 2013 r. – do dnia 30 września 2013 r. nagroda pieniężna w kwocie od 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) do 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto, o którą może ubiegać się dany Uczestnik.
  • w okresie, od dnia 1 października 2013 r. – do dnia 31 grudnia 2013 r. nagroda pieniężna w kwocie od 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) do 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto, o którą może ubiegać się dany Uczestnik.
  • w okresie, od dnia 1 stycznia 2014 r. – do dnia 30 kwietnia 2014 r. nagroda pieniężna w kwocie od 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) do 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto, o którą może ubiegać się dany Uczestnik.
  • w okresie, od dnia 1 maja 2014 r. – do dnia 17 sierpnia 2014 r. nagroda pieniężna w kwocie od 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) do 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto, o którą może ubiegać się dany Uczestnik.
  W każdym opisanym powyżej przypadku, Organizator poinformuje Uczestnika, w zwrotnej wiadomości SMS, o kwocie potencjalnej nagrody przypisanej Uczestnikowi.
 21. W przypadku dokonania Zgłoszenia poprzez Internet, w sposób opisany w § 4 pkt 17 Regulaminu, Uczestnik przechodzi na stronę internetową: www.twoje-pieniadze.com.pl, na której potencjalna nagroda pieniężna, w kwocie od 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) do 29.999,99 zł (słownie: dwudziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych, 99/100) brutto (w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.) lub w kwocie od 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) do 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto (w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 17 sierpnia 2014 r.), zostaje przypisana losowo i zobrazowana graficznie. Po przypisaniu do Zgłoszenia kwoty nagrody, o którą może ubiegać się dany Uczestnik, Uczestnik powinien wpisać numer telefonu komórkowego (w przypadku osób posiadających numer telefonu w Play, Orange i T-Mobile), a następnie numeru PIN, o którym mowa w § 4 pkt 17 Regulaminu lub wpisać numer telefonu komórkowego (w przypadku osób posiadających numer telefonu w Plus), a następnie przesłać wiadomość SMS, o której mowa w § 4 pkt 14 Regulaminu.
 22. Każde Zgłoszenie dokonane w okresie wskazanym w punkcie 10 powyżej, zostaje zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z chwilą odebrania przez Organizatora wiadomości SMS. Każda przesłana wiadomość SMS, o której mowa w § 14 pkt 15 i 18 Regulaminu stanowi formę płatności za nabytą Usługę Promocyjną oraz możliwość uzyskania nagrody. Nabycie Usługi Promocyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Uczestnika wiadomości SMS, o której mowa w § 14 pkt 15 i 18 Regulaminu.
 23. Wydanie Usługi Promocyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Uczestnika kodu dostępu, o którym mowa w § 4 pkt 15 i 18 Regulaminu.
 24. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zainteresowany dalszym pobieraniem Usług Promocyjnych w ramach subskrypcji i chciałby wstrzymać płatności za nabyte Usługi Promocyjne, powinien wysłać na nieodpłatny numer telefonu wskazany w materiałach informacyjnych dotyczących Loterii wiadomość SMS o treści: STOP TAK. Wysłanie wiadomości SMS o takiej treści będzie oznaczało, że Organizator powstrzyma się od przesyłania wiadomości SMS w ramach subskrypcji, o których mowa w § 14 pkt 15 i 18 Regulaminu, chyba że Uczestnik ponownie nabędzie Usługę Promocyjną i prześle Zgłoszenie. Zaprzestanie przesyłania wiadomości SMS w ramach subskrypcji, o których mowa w § 14 pkt 15 i 18 Regulaminu nastąpi nie później, niż w dniu następującym po otrzymaniu przez Organizatora wiadomości SMS o której mowa powyżej.
 25. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego dokonał płatności i wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
 26. Każdy Uczestnik, który przesłał prawidłowe Zgłoszenie ubiega się o nagrodę, która została przypisana do jego Zgłoszenia.
 27. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Loterii, do 5 (pięciu) dodatkowych bezpłatnych wiadomości SMS w odpowiedzi na Zgłoszenie. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje o przebiegu Loterii i możliwości nabycia Usług Promocyjnych.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Loterii. Kontakt telefoniczny jest nieodpłatny i będzie polegał na wysłuchaniu automatycznej wiadomości zawierającej informację na temat Loterii, w szczególności możliwości nabycia Usług Promocyjnych i wzięcia udziału w Loterii oraz o przebiegu Loterii. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem ma wyłącznie charakter informacyjny i nie wiąże się z nabyciem Usługi Promocyjnej, jak również nie stanowi formy przystąpienia do Loterii. Przystąpienie do Loterii następuje w sposób opisany w § 4 pkt 13, 14 i 17 Regulaminu.
 29. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa w punkcie 27 oraz 28 powyżej, winien wysłać wiadomość e-mail na adres: reklamacje@mobileformats.pl, o treści: „Twoje Pieniądze - STOP”, wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomość SMS o treści „ANULUJ” na nieodpłatny numer telefonu 80910. Wysłanie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS o takiej treści będzie oznaczało, że Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik ponownie nabędzie Usługę Promocyjną i prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości e-mail o treści: „Twoje Pieniądze - STOP” wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomości SMS o treści „ANULUJ” nie oznacza pozbawienia Uczestnika udziału w losowaniu nagród, o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. W przypadku ponownego nabycia Usługi Promocyjnej i przesłania Zgłoszenia, do posiadanych przez Uczestnika Kodów dolicza się Kody zdobyte przez niego przed wysłaniem wiadomości e-mail o treści: ”Twoje Pieniądze - STOP” wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomości SMS o treści ANULUJ. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji nastąpi nie później, niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora wiadomości SMS, o której mowa powyżej o treści: ANULUJ i nie później, niż w przeciągu dwóch dni roboczych od przesłania wiadomości e-mail. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail o wskazanej powyżej treści będzie skutkować zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika. Organizator zastrzega sobie, iż wysłanie SMSa o treści ANULUJ na nieodpłatny numer telefonu 80910 nie skutkuje wypisaniem się z subskrypcji. Wypisanie się z subskrypcji następuje zgodnie z punktem 24 powyżej.
 30. Wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS Uczestnika, o których mowa w § 4 pkt 12, 17, 20, 26 i 27 Regulaminu, są wolne od opłat, z wyłączeniem wiadomości, o których mowa w § 4 pkt 15 i 18 Regulaminu.
 31. Organizator Loterii promocyjnej gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). Organizator Loterii promocyjnej gwarantuje, że treść wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii jest zgodna z istotą loterii promocyjnej, mając na celu wyłącznie promowanie usług multimedialnych, a nie loterii jako takiej.
 32. Organizator oświadcza, iż wiadomości SMS nie będą przesyłane do Uczestników w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00, za zastrzeżeniem przypadku, gdy dana osoba nabędzie Usługę Promocyjną i dokona Zgłoszenia w Loterii w tych godzinach, otrzyma pierwszą wiadomość SMS bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.
 33. Uczestnik na każdym etapie gry ma możliwość rezygnacji z udziału w Loterii, poprzez wysłanie SMS o treści „ZAKAZ” na nieodpłatny numer telefonu 80910 lub wiadomości e-mail wraz z numerem telefonu, na adres: reklamacje@mobileformats.pl, o treści: „Rezygnacja – Twoje pieniądze”. Usunięcie numeru telefonu danego Uczestnika z Loterii nastąpi nie później, niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora powyższej wiadomości SMS lub nie później, niż w przeciągu dwóch dni roboczych od przesłania wiadomości e-mail. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS na wskazany numer telefonu lub wiadomości e-mail na wskazany adres i o wskazanej powyżej treści będzie skutkować rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Loterii. Organizator zastrzega również, że wysłanie SMS o treści „ZAKAZ” na nieodpłatny numer telefonu 80910 lub wiadomości e-mail wraz z numerem telefonu, na adres: reklamacje@mobileformats.pl, o treści: „Rezygnacja – Twoje pieniądze” nie oznacza rezygnacji z subskrypcji Usług Promocyjnych. Rezygnacja z subskrypcji Usług Promocyjnych może nastąpić wyłącznie w sposób opisany w § 4 pkt 24 Regulaminu.
 34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane zostaną przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
§ 5 Obszar, na którym jest urządzana Loteria.
Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6 Czas trwania Loterii.
Loteria przeprowadzona jest w okresie od 1 października 2012 roku do 30 września 2014 roku.
§ 7 Miejsce i termin losowania nagród.
 1. Nagrody w Loterii zostaną przyznane w drodze losowania. Losowania zostaną przeprowadzone w oddziale Organizatora (02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1), przez komputerowy program loteryjny zawierający aplikację umożliwiającą losowanie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczających przypadkowość wyboru, które wyeliminują ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania zdobywców nagród (zwanych dalej „Laureatami").
 2. Losowania mające na celu wyłonienie Laureatów nagród odbędą się w dniach: 9 kwietnia, 9 lipca, 8 października 2013 r., 7 stycznia, 6 maja i 26 sierpnia 2014 r. W każdym losowaniu zostanie wyłoniony jeden Laureat.
 3. W losowaniach nagród biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 17 sierpnia 2014 r.
 4. Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem nagrody, następuje poprzez numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia.
 5. Laureatowi zostanie przyznana nagroda w kwocie przypisanej do jego Zgłoszenia w sposób opisany w § 4 pkt 20 lub 21 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dany Uczestnik dokonał Zgłoszenia przed dniem 31 marca 2013 r. i do jego Zgłoszenia w tym czasie została przypisana kwota wyższa niż 10.000 zł, a został wylosowany po dniu 31 marca 2013 r., otrzyma nagrodę wysokości 10.000 zł.
 6. Wyłonienie Laureatów nagród zostanie opublikowane na stronie internetowej www.twoje-pieniadze.com.pl i jest udostępnione do wglądu dla Uczestników Loterii w oddziale Organizatora (02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, od dnia wyłonienia Laureata nagrody do czasu zakończenia Loterii, tj. do 30 września 2014 r. Na stronie internetowej publikowane będzie imię i pierwsza litera nazwiska Laureata nagrody oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata nagrody.
 7. Z przeprowadzonych losowań Komisja Nadzoru sporządzi protokoły.
 8. Protokoły losowań dostępne będą na żądanie Uczestnika Loterii w oddziale Organizatora (02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
§ 8 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia laureata Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora oraz osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii, posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe.
§ 9 Sposób i termin ogłaszania wyników.
 1. O wynikach losowań oraz sposobie odbioru nagród, Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Loterii, nie później niż w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu losowania.
 2. Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody, w odstępach co najmniej godzinnych. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki).
 3. W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem, nagroda pozostanie w rękach Organizatora.
 4. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat nagrody jest zobowiązany podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, numer PESEL oraz złożyć oświadczenie, iż nie jest osobą, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu. Laureat jest zobowiązany podać numer konta bankowego, jeśli je posiada.
 5. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem nagrody została osoba, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu, nagroda pozostanie w rękach Organizatora.
 6. Organizator zastrzega, że rozmowa telefoniczna z Laureatem będzie nagrywana. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie Laureata udostępnione w oddziale Organizatora (02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1), od dnia wyłonienia Laureata nagrody do czasu zakończenia Loterii, tj. do 30 września 2014 r. Nagranie rozmowy będzie przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat.
 7. W trakcie rozmowy, Laureat może złożyć oświadczenia, że wyraża zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych.
 8. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureata nagrody o wygraniu nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w § 9 pkt 1 - 3 Regulaminu i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
§ 10 Miejsce i termin wydawania wygranych.
 1. Nagrody zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres Laureata, wskazane przez Laureata w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 – 3 Regulaminu, w następujących terminach:
  • nagroda przyznawana za okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. zostanie wydana do dnia do dnia 19 kwietnia 2013 r.,
  • nagroda przyznawana za okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. zostanie wydana do dnia do dnia 19 lipca 2013 r.,
  • nagroda przyznawana za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. zostanie wydana do dnia do dnia 18 października 2013 r.,
  • nagroda przyznawana za okres od dnia 1 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zostanie wydana do dnia do dnia 17 stycznia 2014 r.,
  • nagroda przyznawana za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. zostanie wydana do dnia do dnia 16 maja 2014 r.,
  • nagroda przyznawana za okres od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 17 sierpnia 2014 r. zostanie wydana do dnia do dnia 5 września 2014 r.
 2. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
 3. Wydanie nagród zostanie zakończone do dnia 5 września 2014 roku. W przypadku, gdy Laureat nagrody nie odbierze nagrody w zakreślonym powyżej terminie, nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. W przypadku gdy Laureat nie otrzyma danej Nagrody, przekazanej przez Organizatora w sposób określony w punkcie 1 niniejszego paragrafu, ze względu na podanie błędnych danych, nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata nagrody.
§ 11 Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń.
 1. Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres oddziału Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu za pomocą którego Uczestnik przesyłał wiadomości SMS w ramach Loterii, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do dnia 19 września 2014 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru, na podstawie Regulaminu, w terminie 10 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Regulamin dostępny będzie w dwóch formach: w formie pisemnej w oddziale Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.twoje-pieniadze.com.pl w czasie trwania Loterii. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres oddziału Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1, (z dopiskiem: „Regulamin „Twoje Pieniądze”). Informacja o miejscu publikacji Regulaminu będzie również zawarta w pierwszej wiadomości SMS przesyłanej przez Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na zgłoszenie do Loterii, o której mowa w § 4 pkt 23 Regulaminu.
 4. Postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone rozstrzygnięciem Komisji Nadzoru. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji przez Komisję Nadzoru listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 30 września 2014 roku.
 5. Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz.1540, z późn. zm.).
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
§ 12 Wartość puli nagród.
 1. W Loterii zostanie przyznanych 6 (sześć) Nagród.
 2. Pierwszą Nagrodę, za okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r., stanowi kwota pieniężna w wysokości od 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) do 29.999,99 zł (słownie: dwudziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych, 99/100) brutto. Drugą Nagrodę, za okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r., stanowi kwota pieniężna w wysokości od 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) do 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto. Trzecią Nagrodę, za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r., stanowi kwota pieniężna w wysokości od 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) do 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto. Czwartą Nagrodę, za okres od dnia 1 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., stanowi kwota pieniężna w wysokości od 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) do 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto. Piątą Nagrodę, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. stanowi kwota pieniężna w wysokości od 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) do 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto. Szóstą Nagrodę, za okres od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 17 sierpnia 2014 r. stanowi kwota pieniężna w wysokości od 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) do 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto.
 3. W przypadku, gdy kwota Nagrody przypisana do Zgłoszenia Laureata Nagrody w sposób opisany w § 4 pkt 20 lub 21 Regulaminu będzie niższa niż od maksymalnej kwoty Nagrody za dany okres, różnica pozostanie w rękach Organizatora.
 4. Łączna pula Nagrody Głównej wynosi 79.999,99 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 99/100) brutto.
 5. Laureat nagrody nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.


Na podstawie art. 47 oraz art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 .11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), zatwierdzam niniejszy regulamin.

Dyrektor
Izby Celnej w Białej Podlaskiej

« wróć do strony głównej